Predtým ako vyplníš prihlášku nižšie, si prosím preštuduj rozvrh.

Rozvrh 2019/2020


Ak si nás navštevoval minulú sezónu, prosím zvoľ skupinu Deti 2 (vek: 6-9) alebo Teen 2 (vek: 10-13). Ak sa chystáš ku nám prísť prvý krát, vyber skupinu Deti 1 (vek:6-9) alebo Teen 1 (vek:10-13). Ak máš viac ako 14 rokov, odporúčame skupinu Začiatočníci. Keď budeme na prvých tréningoch vidieť, že základy ovládaš, tréner ťa môže prehodiť do vyššej skupiny.

Detajlnejšie informácií o skupinách nájdeš v sekcii Kurzy a rozvrh.

Pondelok

Deti 1


16:00 - 17:00

Teen 1


17:00 - 18:10

Stred


18:20 - 19:40

Pokročilí + jam


19:40 - 22:00
Utorok

Deti 2


16:00 - 17:00

Teen 2


17:00 - 18:10

Začiatočnící


18:20 - 19:40

Ženy


19:40 - 20:40
Streda

Deti 1


16:00 - 17:00

Teen 1


17:00 - 18:10

Stred


18:20 - 19:40

Pokročilí + jam


19:40 - 22:00
Štvrtok

Deti 2


16:00 - 17:00

Teen 2


17:00 - 18:10

Začiatočnící


18:20 - 19:40

30+


19:40 - 20:40

Online Prihláška:

 
Tanečník
Skupina *
Prosím prečítaj si pozorne do akej skupiny patríš podľa veku. V prípade, že ti je to nejasné, prosím prídi osobne na zápis 2. a 3. Septembra na Wilsonovu 6 alebo zavolaj na číslo +421 911 47 22 99
Zákonný zástupca
Ak máš menej ako 18 rokov, potrebujeme údaje aj tvojich rodičov.
Elektronický súhlas
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Osobné údaje sú spracúvané v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR čl.6 ods.1 písm. f), za účelom vedenia registrácie tanečníkov a na plnenie iných nevyhnutných činností súvisiacich s činnosťou tanečnej školy. Aktuálne informácie k ochrane osobných údajov sú uvedené na adrese https://www.streetdance.sk/ . Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané po dobu platnosti registrácie. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom.
Súhlas so zverejňovaním foto/video-záznamov *
V zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím s použitím, spracovaním a so zverejnením svojej podobizne alebo podobizne môjho dieťaťa (fotografie, videozáznamu) vo verejných prístupných priestoroch, webových stránkach a v propagačných materiáloch spoločnosti Street Dance Academy Plus, s.r.o., Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava, (ďalej len „prevádzkovateľ“). Svojim podpisom prehlasujem, že som bol poučený o možnosti písomného odvolania svojho súhlasu pred uplynutím danej lehoty. Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri písomnom odvolaní súhlasu budú fotografie zlikvidované a to skartovaním alebo vymazaním v lehote 30 dní od doručenia žiadosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Uveďte prosím počet rokov